حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

اجاره, جدید

2 هفته پیش

اجاره, جدید

خواب: 2سرویس: 1m²: 1500

ویلا

تهران دلوکس ۲

2 هفته پیش

خواب: 2سرویس: 1m²: 1500

ویلا

2 هفته پیش

اجاره, جدید
800,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 110

ویلا

تهران دلوکس ۲

2 هفته پیش

800,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 110

ویلا

2 هفته پیش

اجاره, جدید
700,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 100

ویلا

تهران دلوکس ۲

2 هفته پیش

700,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 100

ویلا

2 هفته پیش

اجاره, جدید
450,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 110

ویلا

تهران دلوکس ۲

2 هفته پیش

450,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 110

ویلا

2 هفته پیش

اجاره, جدید
250,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

ویلا

تهران دلوکس ۲

2 هفته پیش

250,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

ویلا

2 هفته پیش

اجاره, جدید
1,500,000تومان/روزانه

خواب: 3سرویس: 1m²: 250

ویلا

تهران دلوکس ۲

2 هفته پیش

1,500,000تومان/روزانه

خواب: 3سرویس: 1m²: 250

ویلا

2 هفته پیش

ویژه
اجاره, جدید
1,500,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1

ویلا

تهران دلوکس ۲

2 هفته پیش

1,500,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1

ویلا

2 هفته پیش